مهندسین مشاور فرادید در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ براساس آئیننامه و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه وقت و با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی به میهن عزیز اسلامی تشکیل گردید . در ابتدا تشکلی از مهندسین و متخصصین

با تجربه و با سابقه، پایهگذار این شرکت گردیدند و به تدریج نسبت به بکارگیری جوانان متخصص و آشنا به علم روز اقدام شد بطوریکه در حال حاضر انجام فعالیتهای فنی و مهندسی را تلفیقی از جوانان تحصیلکرده و مدیران با تجربه بعهده دارند .

مهندسین مشاور فرادید عهدهدار خدمات فنی و مهندسی در زمینه طرح های آزادراهی، بزرگراهها، راههای اصلی و فرعی و راه های روستایی، راه آهن، مترو، سازه پل ها، تونل ها و ابنیه فنی خاص، تقاطعهای همسطح و غیرهمسطح میباشد .

این شرکت با بیش از ربع قرن تجربه در زمینه فنی و مهندسی دارای رتبه ۱ در گروه راه وترابری و رتبه ۱ در گروه راه آهن و گواهینامه انجام خدمات مدیریت طرح میباشد و با دراختیار داشتن گواهینامه های بین المللی مانند ایزو ۹۰۰۱،

گواهینامه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و همچنین سیستمهای سخت افزاری   و نرمافزارهای پیشرفته همکاری سازنده ای   با شرکت های   مهندسی در کشور کانادا و چندین شرکت مشاور اروپایی داشته است . کادر

مهندسی این مشاور شامل : گروههای مطالعاتی، طراحی مسیر راه و راه آهن ، طراحی روسازی راه، مهندسی ترافیک، طراحی پلو تونل و سازه ابنیه های فنی خاص ، ژِئوتکنیک و زمینشناسی، پیمان و امور قراردادها، مدیریت پروژه های

نظارتی و مشارکتی ، کنترل پروژه و خدمات پدید آوری میباشد .